تاریخ پست:1396/11/17 10:2
خبریار امرداد: گوهر برومندی

هفدهمین جام وهمن، امسال نیز در سالن سازمان و باشگاه حوانان زرتشتی یزد برگزار می‌شود.
امسال به‌ شوند تبدیل شدن سالن یگانگی، به پارک کودک؛ کار گروه ورزشی جام وهمن، در حیاط سالن سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد باشنده هستند و رفت و آمد  نیز از سمت در حیاط است.
همچنین وهمن‌نامه، ویژه‌نامه‌ی وهمن، از پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه تا یک‌شنبه 22 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی منتشر می‌شود و برای یاری به برگزاری جام وهمن آگهی مشاغل می‌پذیرد.
فرتورها از آماده سازی سالن برای برگزاری این پیکارها و همکاری جوانان هموند انجمن یانش‌وران را درپی می‌بینید:

فرتور از انجمن یانشوران است.

0114


تاریخ پست:1396/11/17 10:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1271

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics