تاریخ پست:1397/3/2 8:12
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

صدويک نام خداوند در اوستا و آیین زرتنشتبرخي از عددها به خاطر بار مينوي که دارند مقدس شمرده مي‌شوند:

صدويک نام خدا صفت‌هايي است که با توجه به باورهاي گاتاها در زمان ساسانيان و به وسيله موبد بزرگ آن زمان (مهرآسپند) گردآوري شد تا تاکيدي باشد براينکه صفت‌هاي اهورامزدا تنها 101 نام آورده شده، است.

از حدود دو ميليون سال پيش که انسان پا به عرصه گيتي نهاد، تا يک و نيم ميليون سال در جنگل‌ها زندگي مي‌کرد و حتا دانش بهره‌برداري از غارهاي طبيعي را نيز نداشت و هر چه مي‌خواست از درختان مي‌چيد و مي‌خورد و يا شکار مي‌کرد از اين رو نياز زيادي به زبان محاوره‌اي و محاسبه نداشت. بشر انديشمند و با خرد و هوش براي حفظ دارايي خويش و ارتباط با ديگر انسان‌ها به تدريج عدد را اختراع نمود و هزاران سال زبان و اعداد گفتاري بود و به صورت نوشتاري در نيامد...

نخست اعداد نزد انسان هيچ مفهوم خاصي نداشتند و چون زندگي بدوي و ابتدايي نيازي هم به داشتن اعداد بزرگ نداشت عدد بيش از هزار را بينهايت مي‌انگاشتند. ايرانيان اعداد را به صورت 1و2و3 نوشتند و يونانيان اعداد را 1و11و111 يادداشت کردند تا اينکه حدود دو هزار سال پيش به وسيله ايرانيان (و به قول بعضي‌ها هندي‌ها) عدد صفر اختراع شد و چون انسان داراي ده انگشت بود اعداد بر اساس دهگان مرتب شد و از آن به بعد دگرگوني بزرگي در زندگي بشر پدید آمد و ...

از سويي ديگر بشر دريافت که همه اعداد کارآيي‌هاي مشابه‌اي ندارند و بعضي اعداد بسيار مفيدتر و جالب‌تر هستند مثلا عدد شش بر 1،2، 3و 6 يعني بر 4 عدد از شش عدد بين خود قابل تقسيم است. خيلي جالب بود سپس مشاهده کرد که عدد 12 نيز عدد بسيار مفيدي است و بر 1،2،3،4،6و12 و تا حدي بر 8  هم قابل تقسيم است. ساعت و ماه‌ها را بر آن اساس تنظيم کرد و...

3743 سال پيش اشوزرتشت به پيامبري رسيد و از يکتايي خدا و خرد و دئنو(دين) و جهان مينوي و برقراري قانون اشا در طبيعت و... سخن به ميان آورد از آن پس براي زرتشتيان بعضي از عددها به خاطر بار مينوي (معنوي) که داشتند مقدس شمرده شدند. عدد 1 (يکتایي اهورامزدا) ، عدد 3 (انديشه ، گفتار و کردارنيک)، عدد 4 (چهار آخشيج)، عدد 6 (شش امشاسپندان)، عدد 7 (اورمزد و شش امشاسپندان هفت کشور زمين يا هفت اقليم)، عدد 12 (عدد ماه‌هاي سال و نگهداري زمان) و عدد 72 به ياد هفتادودو تن از ياران اشوزرتشت که به شهادت رسيدند و همچنين کتاب يسنا نيز بر اين اساس تنظيم شده و کشتي زرتشتيان نيز از 72 نخ بافته شده بود و ساسانيان بسيار پس از آن با نوشته شدن بخش‌هاي مختلف اوستا توسط موبدان بزرگ زمانه عدد 21 (بيست ويک نسک اوستا) و سپس عدد 33 (سي و سه ايزدان) و عدد 101 (نام خدا که مورد بحث امروز ماست) مقدس شمرده شد تا هميشه ايرانيان اين عددها را به سبب بار فرهنگي مهمي که در بر دارد بسيار گرامي دارند و به خاطر بسپارند و مفاهيم فلسفي آنها را در زندگي به کار گيرند.

همانطور که مي‌دانيد بعضي اعداد دقت بيشتر را مي‌رساند مثلا در ظاهر ممکن است فرقي بين صد سانتيمتر و هزار ميليمتر نباشد ولي دقت عمل عدد دوم ده برابر بيشتر از عدد اول است و فرق 100 يا 101 اين است که عدد دوم از عدد اول دقيق‌تر است 100 يک عدد تقريبي است ولي 101 يعني دقيقا 101.

هنگامي که اشوزرتشت به جهانيان دين خود را ارايه نمود اهورامزدا (هستي بخش بزرگ و دانا يا خداوند جان و خرد) ناميده شد و يکتا و بي‌همتا شناخته شد. اين پيامبر آريايي آموزش داد که خداوند همگان  و زن و مرد را برابر آفريده و به همه انسان‌ها خرد و وجدان بخشيده است به طوري‌که همه انسان‌ها مي‌توانند  با خرد خويش دانش بياموزند و نيک را از بد تشخيص دهند و بر اساس وجدان خود راه خويش را آزادانه انتخاب نمايند و عمل نمايند و ...

در آن زمان بسيار دور دانش بشري بسيار اندک بود و دانشمندترين انسان‌ها، به اندازه دانش‌آموز کلاس اول دبستان امروزي هم از جهان چيزي نمي‌دانست. مردم آن زمان براي هر بخشي از طبيعت آفريننده‌اي قايل بودند و «ديوپرست» ناميده مي‌شدند و صفت‌هايي ويژه براي خدايان خود قايل بوده و آنان را نيازمند قرباني و فديه دادن مي‌دانستند و ... و چون دين زرتشت بر پايه يکتاپرستي و پيروي از نيکي و راستي استوار بود، توانست با تبليغات سراسر ايران را فرا گيرد و بيشتر ايرانيان به مزدااهورا که هستي بخش و بي‌نياز و سرآغاز و سرانجام و داور دادگر اعمال جهاني شناخته شده و از شش صفت امشاسپنته برخوردار بود، ايمان آورند.

تا اينکه در حدود ششصد سال بعد حضرت موسي (ع) و يکهزار و هفتصد سال بعد حضرت عيسي (ع) در بيت‌المقدس دين خود را ارايه نمودند و به خصوص با پشتيباني دولت رم باستان مسيحيت در دو بخش ارمنستان و سوريه که جزو خاک ايران بود گسترش يافت. بنا به باور يهوديان «يهوه» قوم يهود را برتر از همه انسان‌ها آفريده و براي زنان ارزشي قايل نبود و جبار تصور مي‌شد و تا چند نسل از گناهکاران انتقام مي‌گرفت. خداي عيسويان «پدر» ناميده مي‌شد و کافي بود که کسي به عيسي (ع) ايمان بياورد، تا همه گناهانش بخشيده شود و در بهشت جاي بگيرد. بودا هم که حدود هزار سال بعد از اشوزرتشت ظهور کرده بود، درون گرايي را سفارش مي‌کرد و براي گيتي پشيزي ارزش قايل نبود، حاکمان ايران هم با اينکه زرتشتي بودند، بر طبق آموزش‌هاي اشوزرتشت به همه دين‌ها و آيين‌ها تا حد زيادي آزادي تبليغات مي‌دادند... بنابراين موبدان بزرگ که خود را پاسدار دين اشوزرتشت مي‌دانستند بر آن شدند تا صفت‌هاي اهورمزدا (هستي بخش بزرگ دانا، با هفت صفت بارز امشاسپندان) را با توجه به باورهاي گاتها (گاتها: سرودها و آموزه‌هاي اشوزرتشت است) به دقت توضيح دهند تا زرتشتيان گمراه نشوند و صفت‌هاي دروغين و خشن و يا بسيار بچه‌گانه‌اي که آنها براي خداي خود متصور بودند را براي اهورامزدا قايل نشوند و توجه کنند که خدا به قوم بخصوصي تعلق نداشته، همه نيکان جهان را دوست دارد و سراسر نيکي و عدل بوده و قانون اشا را بر جهان حاکم کرده و از روي حکمت عمل مي‌نمايد و ....

و از اين رو حدود 1700 سال پيش موبد بزرگ ساسانيان «مهرآسپند» در موقع تنظيم خرده اوستا، صفت‌هاي اهورامزدا را به صورت «صدويک نام خدا» به دقت تنظيم کرد، تا زرتشتيان آگاه باشند صفت‌هاي ديگري را براي اهورامزدا قايل نشوند. دانايي و بزرگي در مزدااهورا با هم و در کنار هم است و همه کارهاي او از روي حکمت کامل است و هر صفت ديگري که به خدا مي‌دهيم، برداشت انساني ما از ذات پاک او است و تاريخ نشان مي‌دهد که اين کار بسيار موثر واقع شد.

بر زرتشتيان توصيه شده است که هر روز نماز صدويک نام خدا را بخوانند و صفت‌هايي را که در اين بخش بسيار فلسفي و مهم از اوستا مطرح شده است را به خاطر بسپارند، که بر طبق  گاتها، هات 34 بند 17 برقراري نيکي را تنها از راه راستي و شادي دوست دارد و مي‌ستايد. بي‌شک نمازي که از روي پاکي درون خوانده شود، بي‌پاسخ نخواهد ماند.

 


تاریخ پست:1397/3/2 8:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1485

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics