تاریخ پست:1397/7/10 12:12
به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

سپاسداری از نودانشجویان همزمان با گهنبار ایاثرم‌گاه

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

سپاسداری از نودانشجویان به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهرانانجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از نودانشجویان هموند این انجمن همزمان با گهنبار چهره ایاثرم گاه سپاسداری کند.
هرساله همزمان با برگزاری گهنبار چهره ایاثرم گاه انجمن زرتشتیان تفت و توابع از نودانشجویان هموند این انجمن سپاسداری می‌کند. از این رو از دانشجویان پذیرفته‌شده در سال تحصیلی جدید دعوت شده است  تا 13 مهرماه 1397 خورشیدی با دبیرخانه‌ی این انجمن تماس بگیرند.
برپایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گاهنبارخوانی چهره ایاثرم گاه روز اشتاد ایزد و مهرماه برابر با آدینه ۲۰ مهرماه 1397 خورشیدی در دو نوبت بامداد ساعت ۱۰  و پسین ساعت 15 برگزار می‌شود و از نو دانشجویان در نوبت بامداد سپاسداری می شود.


تاریخ پست:1397/7/10 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :909

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics