تاریخ پست:1397/12/28 15:25
آتوسا مندگاری

گهنبار پایان سال به کوشش انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن با باشندگی شماری از زرتشتيان، شنبه، 25 اسفندماه 1397 خورشیدی ١٦ مارس 2019 میلادی در شهر كركلند آمریکا برگزار شد.

اوستا‌خوانی و نو كردن كشتی به دوش موبد‌يار جمشيد پور‌اسفندياری بود. در پایان، با دهش نیک‌اندیش از باشندگان پذیرایی شد.

اوستا‌خوانی و نو كردن كشتی به دوش موبد‌يار جمشيد پور‌اسفندياری بود

اوستا‌خوانی و نو كردن كشتی به دوش موبد‌يار جمشيد پور‌اسفندياری بود

فرتور از آتوسا مندگاری رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/28 15:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :904

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics