تاریخ پست:1398/1/2 17:56
آریابرزن غیبی
در روز نخست سال نو، همکیشان کرمانی به شاهورهرام ایزد کرمان آمدند و با نیایش و روشن کردن شمع، سال 1398 را آغاز کردند.
این رسمی هست که سالیان سال، همکیشان کرمانی اجرا می کنند.

 

فرتور از تریتی ضیاتبری است.

0256


تاریخ پست:1398/1/2 17:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1535

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics