تاریخ پست:1398/2/24 14:47
«‌اشا ونگهویی» به چم توانگری، خواسته و دارایی

ایزد ارد یا «ارت»؛ بیست‌وپنجمین روزاز هر ماه در گاهشمار زرتشتی

امرداد

ایزد ارد یا «ارت»؛ بیست‌وپنجمین روزاز هر ماه  در گاهشمار زرتشتیايزد ارد كه در اوستا به گونه‌ی «‌اشا ونگهوئی» آمده است، بيست و پنجمين روز هر ماه است. در یشت‌ها «ارد ایزد»، خواهر امشاسپندان خوانده شده است. یکی از یشت‌های اوستا به نام او «ارت‌یشت» است. ایزد ارد یا «ارت»، در اوستا «اشی ونگوهی»، و به چم توانگری، خواسته و دارایی است و به چم «خوب و نیک» نیز آمده است. ایزدی است که همه خوشی‌ها و آسایش‌ها به او ویژه شده است و گویند اگر به خانواده‌ای «ارت» به گونه دختری زیبا رو کند، داده و خواسته و گشایش و گسترش به آن خانه و خانواده روی می‌آورد. آموزش‌های اشوزرتشت آرامش درونی را همراه با توانگری و به دست آوردن خواسته سفارش می‌کند. زرتشتی برای به دست آوردن خواسته از راه درست و راست، به کار و کوشش می‌پردازد. خواندن سرود «اشم وهی»؛ به بهدینان می‌آموزد که: «خوشبختی از آن کسی ست که در پی خوشبختی دیگران باشد».

در اوستا يشت هفدهم، به‌نام اين ايزد است. نگهبانی از ثروت و دارايی بر دوش اين ايزد است. آموزش‌های اشوزرتشت آرامش درونی را همراه با توانگری و به‌دست آوردن خواسته سفارش می‌کند. زرتشتی برای به دست آوردن خواسته از راه درست و راست، به کار و کوشش می‌پردازد.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

ارد‌روز است فرخ و ميمون / با همه لهو و خرمی مقرون

اي دلارای يار گلگون‌رخ / خيز و پيش‌آر باده‌ی گلگون

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

هرچیز نو بخر و اندر خانه بر.

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به بازار شو، روز (ارد) ای پسر / نوانو بخر چیز و با خانه بر

 

رخدادهای ملی در این روز

لشکرکشی عباس میرزا به سوی آذربایجان برای دفاع از ایران در برابر ارتش متجاوز روسیه: 1184 خورشیدی

لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی: 1270 خورشیدی

 


تاریخ پست:1398/2/24 14:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :286

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics