تاریخ پست:1398/3/5 7:37
هفتمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

امرتات از فروزه‌های اهورامزدا به چم بی‌مرگی و جاودانگی

امرداد

امرداد، امرتات؛ از فروزه‌های اهورامزدا به چم بی‌مرگی و جاودانگی  هفتمين روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتیآمرتات: جاودانگی، ماندگار و بی‌مرگی نام هفتمين روز از هر ماه در  گاهشمار زرتشتی و نام پنچمين‌ ماه است. آ، واگ (واژه‌) نفی هست، مٓر: به چم مردن و مرگ، تات.  پسوند  امرداد به پارسی آمده است. در  آفرینش نگهبان گیاهان و رستني هست ، دو گام امشاسپندان خورداد و اَمرداد به هم پیوسته هستند. آدمی بتواند اين دو رده از زندگي را به وارستگی برساند و به رسایی برسد خودبه‌خود به بی‌مرگی و جاودانگی هم خواهد رسید.

در اوستا امرتات و در فارسی امرداد بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه "مرداد" . در ادب  مزدیسنا جایی ندارد. امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی گیاهان با اوست. هميشه با امشاسپند هه اُروتات يا خورداد هستند.

در گات ها ، يسنا ٥١ ، بند ٧  می‌خوانیم:

كس به هفت رده، اهورامزدا، روان، نیک اندیشی، بهترین راستی، شهریاری مینوی، آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرکی، جاودانگی برسد و بر راه آيين راستی مى‌رود، از بخشايش دو مينویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسيد خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

«مسعود سعد» می‌سراید:

  روز امرداد مژده داد بداند

       كه جهان شد به طبع باز خواند

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

عدل باريد بر جهان يك سر

دولت و ملک شهريار جهان

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

دار و درخت بنشان

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان/ امرداد بیخ نو اندر نشان

 

رخدادهای ملی در این روز

نخستين چاه نفت در ايران در منطقه‌ی مسجد‌سليمان در سال ١٩٠٨ ميلادی (٥ خوردادماه ١٢٨٧) به نفت رسيد.

 

رخدادهای زرتشتی در این روز

درگذشت دكتر سروش اسفنديار سروشياری (ریيس بخش كودكان بيمارستان شريعت رضوی و پزشک بخش كودكان بيمارستان فيروزگری)

                                        


تاریخ پست:1398/3/5 7:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :413

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics