تاریخ پست:1398/3/18 8:18
بیستمین روز از هر ماه در گاه شمار زرتشتی

وَرَهرام یا ورترغن به چم پیروزی، کامیابی و سرافرازی

امرداد

بیستمین روز از هر ماه در گاه شمار زرتشتی وَرَهرام یا ورترغن به چم پیروزی، کامیابی و سرافرازیبیستمین روز از هر ماه در گاه شماری ایرانی «وَرَهرام» نامیده می‌شود، در اوستا ورترغن. آمده و در پهلوی ورهران و درپارسی بهرام آمده، ورهرام به چم پیروزی و کامیابی قابل ستایش است.

در باور ایرانیان پیروزی همواره با ارزش و قابل ستایش بوده است به همین دلیل در اوستا سرود‌های زیبایی در ستایش پیروزی آمده است.

ایرانیان باستان پیش از آغاز هر کار گروهی ، در نیایش گاه ویژه‌ای گردهم می‌آمدند و سرود‌های ستایش پیروزی را با هم می‌خواندند و با روانی نیرومند و اراده‌ای استوار، برای پیروزی ، پای به میدان مبارزه‌ی زندگی می‌گذاشتند.

این مکان‌ها به تدریج به نیایش‌گاه ورهرام ایزد شناخته شده گشت. اکنون زرتشتیان دست کم ماهی یک بار ، در روز ورهرام ، در نیایش‌گاه شاه ورهرام ایزد گردهم می آیند و اهورا مزدا را نیایش می کنند و از او می‌خواهند که پیروزی را در زندگی، بهره‌ی آنان گرداند و نیز همه‌ی کسانی را که به پیروی از پیام اشو زرتشت در« تازه گردانیدن ِ زندگانی‌»، « پیش بردن جهان هستی » و«گسترش آیین راستی » می‌کوشند ، پیروز و سر افراز گرداند.

در بهرام‌یشت آمده‌است که بهرام آفریده اهورا نیرومند و فرهمند است و نیروی بینایی شگفت‌انگیزی دارد. او یورش همه دشمنان را، چه جادوان و پریان، و چه کَوی‌ها و کَرَپان‌های «ستمگر» را در هم می‌شکند، جهان را تازگی و آشتی می‌بخشد و به خوبی آرمان‌ها را بر آورده می‌کند. بهرام هم‌چنین توانایی فرزندآوری و بازوان نیرومند و تندرستی و دلیری می‌بخشد.

در ادب مزديسناو آريایی كهن ، بهرام ايزد در پيكره های بسيار زيبا ، نيرومند ، تيزرو ، برنا ، شاداب ، شاهين تيز پرواز ، مرد رايومند و ....
دادگری و درستی و خوشی و يكرنگی مى‌دارد و اهريمن زدایی مى‌كند، به نيكان و ستايندگان نيرو مى‌دهد و بر دشمنان خشم مرگ مى‌آورد، و در كار آشتی هم كوشاست ، آشتی كه از راه درست اشو زرتشت سپنتمان آن را ستود و همواره در آرزوي بر پایی‌اش بود و از براي پيروزی خود و پيش بردن آواژگان بهرام ايزد را ستايش كرد.
آذر بهرام همان سومين آتشكده‌ی بررگ ايران هست آذر برزين مهر در ريوند خوراسان، در آتش بهرام نيايش، بند شش آن، كوه نام برده شده است.

نیایش‌گاه‌های شاه ورهرام ایزد در خرمشاه یزد، زین آباد یزد، شریف آباد اردکان، امیریه‌ی تهران، تهران پارس، کرج، کرمان و اهواز وجود دارد.

رخداد هجدهم خوردادماه:

کشتن ابومسلم خراسانی به دستور منصور دوانیقی خلیفه عباسی در بغداد: 134 خورشیدی


تاریخ پست:1398/3/18 8:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :383

دیدگاه هموندان

نام : فراهانی زمان : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۵:۱۷:۰۹

بسیار جالب بود . با سپاس فراوان از شما امردادی های گرامی .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics