تاریخ پست:1398/3/22 7:7
بیست‌وچهارمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

دین یا دینا به چم سروش، وجدان

امرداد

دین، نام روز بیست‌و‌چهارم از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است و نگهبانی روز بیست‌وچهارم ماه به ایزد دین سپرده شده است. دین نام ايزدی از ایزدان آیین زرتشتی، نگهبان خامه هست. در این روز فرزند به درس و آموزگار سپرند. ...

ابوریحان بیرونی در پهرست نام‌های روزهای ایرانی نام این روز را «دین» و در سغدی هم «دین» و در خوارزمی نیز «دین» یاد کرده است. دين که از واژه‌ی دئنا گرفته شده به چم سروش كه همان  وجدان آمده است.

دین روز ای روی تو آکفت دین

می خور و شادی کن و خرم نشين

نگرشی درونی  که از سوی اهورامزدا در نهاد هر آدمی مى‌باشد، تا در زندگی با نیروی آن بتواند راه راست و درست را یافته و در آن گام بردارد.

در سانسکریت و گات‌ها و دیگر بخش‌های اوستا بارها واژه‌ِ «دئنا» آمده كه هشت بار مى‌شود . دین در گات‌ها به چم‌های گوناگون کیش، و آيين و سروش و ... معنا شده است.

فردوسی پیرامون این ایزد می‌سراید:

«همه مردمی بايد آيين تو /

همه  رادی و راستی دين تو»

مسعود سعد پیرامون آن می‌سراید:

 «دين‌روز ای روی تو آکفت دين

می خور و شادی کن و خرم نشين».

رخدادهای 22 خوردادماه:

در سال 625 پيش از ميلاد‌ (دوهزار و633 سال پيش)، هوخشتره، «همدان» را پايتخت ايران كرد.

سال 813 ميلادی، 30 هزار داوطلب ايرانی كه از خراسان به راه افتاده بودند تا مأمون، فرمانروای خراسان را (كه از جانب مادر، ايراني بود)، خليفه عباسيان كنند در نبرد همدان بر سپاه انبوه عباسيان، پيروز شدند.


تاریخ پست:1398/3/22 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :350

دیدگاه هموندان

نام : کیامرزافشاری زمان : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۵:۲۷:۳۹

بیاری اهورامزدا.دین (دیینا)واژه ایست گاتهایی واوستایی به معنی وجدان ونگرش درونی اهوراداده وسروش غیبی آدمی وبه عنوان (دین وه مزدیسنا)وجدان نیک ستاینده اهورامزدامیباشد. پیروان راه اشاوآبادکران جهان باهرعقیده وآرمان وباهرشیوه وزبانی که خداراستایش گننددرزمره بهدینان و(اشوان ) محسوب ودروغ پرستان ویرانگرودیوپرستان جددین (درگوند)دروند نامیده می شوند .دراوستاونیایش های دینی زرتشتیان برخلاف بیشترپیروان ادیان ابراهیمی که به پیامبران وخاندان پیغمبرصلوات ودرودمی فرستند به وجدانهای پاک همه بهدینان درودوثنا گفته میشود.پیروزبادخروه اویژه دین وه مزدیسنان(سربلندونورانی بادوجدان نیک ستاینده اهورامزدا).مس ووه باددین پاک داداراورمزد (بزرک ونیک بادوجدان پاک اهورا داده ).زرتشتی بهایی شیعه سنی و....همگی مذهب یاکیش وآیین هستند که شامل ستایش ونیایش وعقاید وآداب ورسوم قومی ودینی اقوام گوناگون درطول تاریخ شکل کرفته است .دادههای نیک وسازنده همه مذاهب وآیینهاگه درطول تاریخ باعث پیشرفت وسعادت جامعه بوده اندقابل ستایش واحترام اند.انحرافات وبد آموزیهایی که امروز بنام دین ومذهب دست آویزقدرت طلبان وانحصارگرایان قرارگرفته وجهان رابه آتش وخون وفقروویرانی کشانده توجیهه پذیرنیست .وازدیددین وآیین پاک اهورایی محکوم است .جنک هفتادودوملت همه راعذربنه چون ندیدندحقیقت ره بیراهه زدند .باآرزوی صلح وآرامش جهان وپیروزی وجدان پاک اهورایی بردیوخشم وجنگ ودروغ .امین

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics