تاریخ پست:1398/3/24 10:40
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین پرسه‌ی بهرام خسرویانی، بزرگ خدمتگزار زرتشتیان، ارد ایزد از ماه خورداد در تالار ایرج برگزار شد.

شماری از زرتشتیان، کنشگران، خویشان، دوستان و نزدیکان، پنج‌شنبه 23 خوردادماه 1398 خورشیدی، یاد خدمتگزار دیرین هازمان زرتشتیان، روانشاد بهرام خسرویانی را گرامی داشتند. اوستاخوانی آیین پرسه با آوای موبد فرهنگ ضیاتبری انجام شد. موبد پریا ماوندی سخنران این آیین بود.

بهرام خسرويانی، خادم چندین و چند ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه تهران، روز تیر ایزد از ماه خورداد برابر با شنبه 11 خوردادماه 1398 خورشیدی به شوند پیرسالی چشم از جهان هستی فرو بست و به هماروانان پیوست.

آیین دیدار و احوالپرسی از بازماندگان تازه درگذشته را پرسه می‌گویند.

آیین پرسه‌ی بهرام خسرویانی، بزرگ خدمتگزار زرتشتیان، ارد ایزد از ماه خورداد در تالار ایرج برگزار شد

آیین پرسه‌ی بهرام خسرویانی، بزرگ خدمتگزار زرتشتیان، ارد ایزد از ماه خورداد در تالار ایرج برگزار شد

آیین دیدار و احوالپرسی از بازماندگان تازه درگذشته را پرسه می‌گویند

آیین دیدار و احوالپرسی از بازماندگان تازه درگذشته را پرسه می‌گویند

اوستاخوانی آیین پرسه‌ی روانشاد بهرام خسرویانی با آوای موبد فرهنگ ضیاتبری انجام شد

اوستاخوانی آیین پرسه‌ی روانشاد بهرام خسرویانی با آوای موبد فرهنگ ضیاتبری انجام شد

شمار بسیاری از زرتشتیان سپاسدار با باشندگی در آیین پرسه‌ی بهرام خسرویانی، سپاسدار خادم چتد ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه بودند

شمار بسیاری از زرتشتیان با باشندگی در آیین پرسه‌ی بهرام خسرویانی، سپاسدار خادم چند ساله‌ی آرامگاه قصر فیروزه بودند

سخنران آیین پرسه‌ی روانشاد بهرام خسرویانی، خادم آرامگاه زرتشتیان تهران: موبد پریا ماوندی

سخنران آیین پرسه‌ی روانشاد بهرام خسرویانی، خادم آرامگاه زرتشتیان تهران: موبد پریا ماوندی

همسر روانشاد: همایون جهانی

همسر روانشاد: همایون جهانی

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/3/24 10:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1840

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics