تاریخ پست:1398/4/7 7:7
امرداد

آبان‌روز است روز آبان

خرم گردان به آب رز جان

امروز آبان ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، آدینه هفتم تیرماه 1398خورشیدی، 28 ژوئن 2019 میلادی

دهمین روز ماه در گاه شمار مزدیسنی آبان ایزد نام دارد. نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم، از هر ماه زرتشتی را آبان می‌نامند.

آبان به چم «آب‌ها، هنگام آب» و این ایزد نگهبان آب است و ایزد آناهیتا یکی از برابرهای این ایزد است. واژه «آب» در اوستا و پهلوی «آپ» آورده شده است. در اوستا آپ در پارسی باستان آپی و در فارسی آب گفته می‌شود. در اوستا بارها "آپ" به چم فرشته‌ی نگهبان آب، گفته شده و همه جا جمع آمده است.

آب يكي از آخشيج‌هاي چهارگانه و بسيار گرامی در نزد ايرانيان بوده و نياكان ما ستايش ويژه‌اي براي آب داشته‌اند، به‌گونه‌ای كه آتشكده‌ها را نزديک چشمه‌سارها يا جويبارها می‌ساختند تا هم ايزد آذر و هم ايزد آب، اين دو آفريده‌ی نيک اهورايی را بستايند.

در ايران باستان، آلودن آب از گناهان بزرگ به‌شمار می‌رفته‌ به‌گونه‌ای كه بر روی رود، گذری می‌ساختند، تا هنگام رفت‌و ‌آمد، آب را گل‌آلود نكنند. همچنين ايرانيان برای شستشوی بدن در محفظه‌ای به نام «آبزن» كه به اندازه‌ی اندام انسان بود، آب ريخته و خود را می‌شستند. آبزن، چيزی همچون وان حمام است كه اين‌روزها از آن، بهره می‌جوييم.

آبان نام پارسی شده‌ی ایزد آب‌ها یا آناهیتا است. در اوستا (اردی‌ویسور آناهیتا) به چم رودخانه‌ی نیرومند بی‌آلودگی نامیده شده است. آناهیتا که کوتاه شده این نام اوستایی است، نام الهه‌‌ی نماینده بر این آب‌های روان بوده و یَشتی که در اوستا به مناسبت این الهه سروده شده آبان یشت نام دارد.

" بخش هایى از اردویسور نیایش یا آبزور"

 و توانایى و زور و آفرین باد به اهورامزداى فروغمند ،

با شکوه و به امشاسپندان ، به آب‌‌هاى خوب مزدا داده ،

به آب اردویسور آناهیتاى پاک ، به همه‌ی آب هاى مزدا داده ،

به همه ی گیاهان مزدا داده ، به همه ی ستودگان مادى و مینوى ،

و به فروهرهاى پاکان و راستان که پیروز و پرتوان هستند. 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

آبان‌روز است روز آبان

خرم گردان به آب رز جان

بنشين به نشاط و دوستان را

ای دوست به عز و ناز بنشان

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

از آب پرهیز کن و آب را میازار

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (آبان) بپرهیز از آب و ای جوان/میالای و میازار آب روان

یاد روز هفتم تیرماه:

- پناهنده شدن همايون شاه، امپراتور شكست‌خورده‌ی هند به ايران و به دربار شاه تهماسب  در سال 1540 ميلادي. شاه تهماسب سپاهی در اختيار او گذاشت و او تاج و تخت خود را بازيافت و اين كار به گسترش نفوذ فرهنگی ايران در هند انجاميد.

- در سال 1835 ميلادی به دستور محمد‌شاه قاجار، ميرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، صدر اعظم وقت ايران را در باغ نگارستان خفه كردند. زيرا شاه سوگند خورده بود كه خونش را نريزد!

 

 

 


تاریخ پست:1398/4/7 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :362

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics