تاریخ پست:1398/5/2 20:19
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 نتیجه‌ی پیکارهای انفرادی روز دوم جام جان‌باختگان در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی‌میز، شطرنج  را دنبال کنید.

سی‌و‌نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان‌باختگان از دوشنبه ۳۱ تیرماه 1398 خورشیدی در مجموعه‌ی دینی فرهنگی ورزشی مارکار تهرانپارس آغاز شد و تا آدینه 4 امردادماه ادامه دارد.

 بدمینتون، ساعت 16

رده نام نتیجه نام
بانوان بزرگسال آتریا زره پوش  1  2 شراره دارابیان
بانوان نوجوان رومینا زره پوش  2  0 ویستا خسروی
آقایان بزرگسال فرشید رستمی  2  0 رستم پرستار
آقایان نوجوان فرهود یگانگی  0  2 بردیا باستانی
بانوان نونهال یاسمن نجمی  3  0 ستاره مهرشاهی
بانوان نونهال فرین یگانگی  0  3 نیکو آبیاری
آقایان نونهال کارن نمیری  0  3 سام سلامت
آقایان نونهال آریا طوفان  3  0 هومن بمانی چم
دوبل آقایان فرزین رستمی، پیمان گشتاسبی  2  0 پرویز کدخدایان، بردیا باستانی
آقایان بزرگسال شادمهر یزدانی  1  2 شادمهر نوایزدان
بانوان نوجوان آنیتا دهنوی  0  2 مهرآفرین رستمی
آقایان نوجوان کسری کیانفر  3  0 کیان دینیاری
آقایان نونهال بهداد برزوئیان  3  0 سام سلامت
آقایان نونهال سپنتا رستم فرودی  2  3 هومن فریدونی
بانوان نونهال ستاره فره وشی  3  0 هستی نمیرانیان
دوبل میکس آریا نوشیروانی، نوشین معاونت  1  2 یاسمن گشتاسبی، پیمان گشتاسبی
آقایان نوجوان پارسا دهنوی  2  0 سپهر کدخدایان
بانوان بزرگسال شراره دارابیان  2  0 مهنوش رشیدی
آقایان بزرگسال شروین کاوسی  2  0 ورهرام خوبیاری
بانوان نوجوان ویستا خسروی  0  2 آترم بهمردی
بانوان بزرگسال نوشین معاونت  2  0 آناهیتا زندیان
آقایان بزرگسال آریا رستمی  1  2 پرویز کدخدایان
دوبل آقایان فرزین رستمی، پیمان گشتاسبی  2  0 ورهرام خوبیاری، آریا رستمی
آقایان بزرگسال فرزین زستمی (نفر اول گروه ۱)  2  0 ورهرام خوبیاری (نفر دوم گروه ۲)
آقایان بزرگسال فرشید رستمی (نفر اول گروه ۴ )  2  0 آریا نوشیروانی (نفر دوم گروه ۳)

 

 بدمینتون زمین 2

رده نام نتیجه نام
آقایان نونهال پیمان گشتاسبی

 2

 0 آرش وفاداری
آقایان نوجوان سپهر کدخدایان  2  0 مهربرزین رستمی
بانوان نوجوان دنیا خادمی  0  2 موژان هماوندی
آقایان نونهال آریا طوفان  0  3 هومن فریدونی
بانوان بزرگسال آذین کیانی  2  0 آناهیتا زندیان
آقایان بزرگسال جمشید ماوندادی  0  2 پرویز کدخدایان
آقایان نوجوان کاویان گشتاسبی  2  0 آرشام گشتاسبیان
بانوان نونهال مانتره نمیرانیان  3  0 شنایا یزدگردی
دوبل آقایان فرشید رستمی، رستم پرستار  2  0 مهربرزین رستمی، پارسا دهنوی
آقایان بزرگسال فرشید رستمی  2  0 فرشاد کاویانی
آقایان بزرگسال فرزین رستمی  2  0 جمشید ماوندادی
بانوان بزرگسال یاسمن فریدونی  2  0 صدف یزه میدی
دوبل آقایان شروین کاوسی، فرشاد کاویانی  2  0 مهربرزین رستمی، پارسا دهنوی
بانوان نوجوان شقایق بهدینیان  2  0 نیکتا مالی
بانوان نوجوان مهرنوش موبد  2  0 موژان هماوندی
بانوان بزرگسال مهتاب گشتاسبی  1  2 شیرین اردشیریان
آقایان نوجوان پارسا دهنوی  2  0 مهربرزین رستمی
دوبل میکس مهرنوش موبد، کیارش شهریاری  2  0 آریانا خادم، فرزاد خادم
دوبل میکس مهرو خسرویانی، فرزین رستمی  2  0 شیرین اردشیریان، پویان دمهری
آقایان بزرگسال فرشاد خدادادی  0  2 آریا نوشیروانی
دوبل میکس همایون مبارکه، پریسا زره پوش  2  0 پارمیس پاکسرشت، مهرنام نیکجو
آقایان بزرگسال شهاب فرهادیان  0  2 سام نمیرانیان
آقایان بزرگسال کیارش مندگاری  2  0 فرشاد کاویانی
دوبل آقایان شروین کاوسی، فرشاد کاویانی  2  0 پویان دمهری، آریا نوشیروانی

 

 تنیس روی‌میز

بزرگسالان بابک نیکدین  1  3 آرش فرودی ۱۹
دوبل نوجوانان شادمهر یزدانی، مازیار لریان  3  0 شهروز جمشیدی، آرمان ساسانی ۱۹
بانوان مهرنوش خسروی  3  0 بهاره خسرویانی ۱۹
بزرگسالان آرش آذرگشسب  3  0 منوچهر مژگانی ۲۰: ۱۹
دوبل نوجوانان بردیا نمیرانیان، امید نوشیروانی  0  3 پرهام سلامت، ماهان خرمزاد ۲۰: ۱۹
نوجوانان بردیا کیومرثی  3  0 فربد خان بدر ۴۰: ۱۹
بزرگسال گشتاسب کیانی چور  0  3 شادمهر مرزبانی ۴۰: ۱۹
بزرگسال شهریار کیانشاهی  3  0 نوشیروان فروغیان ۴۰: ۱۹
دوبل میکس شقایق وهمنی، مهرشاد بختیاری  3  0 سامیا آذرگشاسبی، کیانا فرهمند ۲۰
دوبل میکس بابک نیکدین، شهرزاد وهمنی  1  3 آرش فرودی، پارمیدا زنده نوش ۲۰
بزرگسالان نیما ایزدی  0  3 منوچهر دمهری ۲۰: ۲۰
نوجوانان بردیا نمیرانیان  0  3 پرهام سلامت ۲۰: ۲۰
بزرگسالان مهرداد پولادی  3  0 اردشیر پوراردشیری ۲۰: ۲۰
دوبل بزرگسال منوچهر مژگانی، پرهام افشاری  2  3 آرشام زندیان، بهرام ایدلی ۴۰: ۲۰
دوبل میکس سامیا آذرگشاسبی، کیانا فرهمند  1  3 ماهان خرمزاد، مهرنوش خسروی ۴۰: ۲۰
دوبل نوجوانان بردیا نمیرانیان، امید نوشیروانی  0  3 شادمهر یزدانی، مازیار لریان ۲۱
دوبل بزرگسال سهراب ویرابی، آرش آذرگشسب  3  1 پیمان جهانگیری، مهرداد پویادی ۲۱
بزرگسال مهرشاد بختیاری  0  3 فرزان ستایشی ۲۱
نوجوانان ماهان خرمزاد  3  0 مهران آبیاری ۲۰: ۲۱
بانوان شهرزاد وهمنی  3  0 فرناز طهمورسی ۲۰: ۲۱
نوجوانان پرهام سلامتی (اول گروه ۴)  3  0 بهداد دینیاری شریف‌آبادی (دوم گروه ۳) ۴۰: ۲۱
بانوان شقایق وهمنی  3  0 کیانا فرهمند ۴۰: ۲۱
بزرگسالن سهراب ویرابی  3  0 اردشیر بهمردی ۴۰: ۲۱
دوبل بزرگسال شهریار کیانشاهی، آرش فرودی  3  1 سامیا آذرگشاسبی، بابک نیکدین ۲۲
نوجوانان ماهان خرم زاد (اول گروه ۱)  3  1 شادمهر یزدانی بیوکی ۲۲
بانوان پارمیدا زنده نوش  3  0 آرمیتا زره پوش ۲۰: ۲۲
دوبل بزرگسال بردیا طوفان، سام مندگاریان  1  3 سیاوش کاویانی، پویان یزدانی ۲۰: ۲۲
نونهالان ورهرام ایدلی  3  0 سپهر بهمردی ۲۰: ۲۲
بانوان مهرنوش خسروی  1  3 شقایق وهمنی ۴۰: ۲۲
نونهالان سروش بهمردی  0  3 شهروز جمشیدی ۴۰: ۲۲
بزرگسالان مهرداد پولادی (اول گروه ۱)  3  0  فرزان ستایشی (دوم گروه ۲) ۲۳
نوجوانان بردیا کیومرثی (اول گروه ۳)  3  0 بردیا نمیرانیان (دوم گروه ۴) ۲۳
بزرگسالان شروین خادمی  1  3 بردیا نمیرانیان (دوم گروه ۱) ۲۳
بزرگسالان ارشام آذرگشتاسبی (اول گروه ۵)  3  0  دینیار مژگانی (دوم گروه ۶) ۲۰: ۲۳
بانوان کاترین وهمنی  0  0 آرمیتا زره پوش ۲۰: ۲۳
دوبل میکس شهرزاد وهمنی، بابک نیکدین  3  0 سامیا آذرگشاسبی، کیانا فرهمند ۴۰: ۲۳
بزرگسالان شادمهر مرزبانی (اول گروه ۳)  0  3 پویان یزدانی (دوم گروه ۴) ۴۰: ۲۳

 

 شطرنج بزرگسالان

شماره میز مهره سفید نتیجه مهره سیاه
۱ فریدون نجمی  1  0 آرمئیتی کاویانی
۲ ماندانا کدخدایان  0  1 آریومن فروهری
۳ زرتشت پوروشسب  0  1 متین مژگانی
۴ خشایار طهمورسی زاده  1/2  1/2 هومن خسروی
۵ آیدین کیانی  0  1 مهران فلفلی
۶ فرشته هنگامی  0  1 آرش دری
۷ داریوش کریمدادی  1  0 فرهاد مهربانی زاد
۸ منوچهر یزدانی  0  1 سوشیانت پوروشسب
۹ مه بانو پای سروی  1  0 شهرزاد خدادوست
۱۰ فرانک لر کلانتری  1  0 مهراد فلاح زاده
۱۱ فرحناز ایزدی  1  0 پانته آ نمیرانیان
۱۲ پریناز ایزدی  1  0 مهرداد ظهرابیان
۱۳ مهگل خدادوست  0  1 آتوسا پوراردشیری
۱۴ ویستا دهموبد  0  1 مازیار مژگانی
۱۵ پریسا لریان     استراحت

 

 

شماره میز مهره سفید نتیجه مهره سیاه
۱ سوشیانت پوروشسب     رادین ماوندادنژاد
۲ آرتین هوشنگی     آرش دری
۳ مهران فلفلی     سپند بلندی
۴ سروش باستانی     شروین نمیرانیان
۵ متین مژگانی     جاوید نریمان
۶ سپهر باستانی     پانته آ نمیرانیان
۷ زرتشت پوروشسب     خشایار طهمورسی زاده
۸ آرتین نمیری     اردشیر بهشاد
۹ هومن خسروی     ویستا خداپرستی

تاریخ پست:1398/5/2 20:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :598

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics