تاریخ پست:1398/5/28 8:12
امرداد

وهمن امشاسپند دومین روز از ماه سی روزه در گاهشمار زرتشتیسرش سبز بادا ، منش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند

«من» در ادب پارسی به چم منش و روان و دل به كار مى رود.

امروز وهمن امشاسپند از ماه شهریور سال 3757 زرتشتی، دوشنبه 28 امردادماه 1398 خورشیدی 19 آگوست 2019 میلادی

وهمن امشاسپند دومین روز از هر ماه سی روزه‌ در گاهشمار زرتشتی است. واژه‌ی وهمن دو بخشی است یعنی «وهو» به چم نیک و خوب و «منه» از بن «من» بمعنای اندیشیدن شناختن و فهمیدن است هر دو بخش یعنی اندیشه نیک است بهمن از فروزه‌های اهورا مزدا است در جهان مینوی نماینده‌ی اندیشه نیک. بهمن در اوستا وهومنه خوانده می‌شود.

 *«من» در ادب پارسی به چم منش و روان و دل به كار مى رود.


 استاد فرزانه فردوسی بزرگ می‌سراید:

سرش سبز بادا ، منش ارجمند

منش بر گذشته ز چرخ بلند

 نخستين آفريده‌ي اهورامزد هست و يكی از مهين ايزدان مزديسنای هست .

در جهان مينويی نماد پاكى انديشه و خرد و دانايی خداوندگار هست.

آدمی را به خرد و انديشه كردن و دانايی بهره مى‌بخشد و آدمی را به پروردگار هستی نزديک مى‌سازد .

وهمن همان بزرگ امشاسپند و ايزد بزرگ هست كه در خواب روان اشو زرتشت سپنتمان را به پيشگاه اهورامزدا رهنمون كرد .

ايزد وهومنه به آدمی سخن نيک و گفتار برتر آموزش  مى‌دهد و آدمی را از ژاژگويی و هرزه‌گويی باز  مى‌دارد.

 انديشه‌ی نيک و منش نیک اهورايی و نخستين امشاسپند و پرستار جانوران هست . نخستين روز نبر در ماه زرتشتی هست و در اين روز خوردن گوشت پرهيز مى‌دارند .  با ايزد ماه ، گوش، و رام روز هم كار هستند.

اندیشه‌ی نیک، اندیشه‌ای است که مردمان سراسر جهان را به‌سوی اشا سو می‌دهد و اندیشه بد اندیشه‌ای است که مردمان را به فریب و کژ راهی انداخته و آنها را از اشا دور می‌سازد. در گات‌ها سناریوی آزاد اندیشی و دموکراسی اجتماعی به‌روشنی به‌چشم می‌خورد. وهومن به اندازه‌ای در آیین مزدیسنی مهم است که گفته می‌شود آن زندگی بهترین زندگی به‌شمار می‌آید و تنها از راه اشا می‌توان به آن رسید.  واژه‌ی وهومن در گات‌ها ۱۲۷ بار آمده است.

  زرتشت با نیروی خرد و بکارگیری اندیشه‌ی نیک به شناخت خداوند دست یافت‌. اندیشه نیک یا خرد مقدس یا بهمن نمادی از گوهر خرد اهورا مزدا است که خود سرچشمه خرد است.

 یاد روز 28 امردادماه:

- كودتا عليه دكتر محمد مصدق، با دخالت انگليس و آمريكا در سال ١٣٣٢ خورشيدي و بركناري و تبعيد او به احمدآباد.


تاریخ پست:1398/5/28 8:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :400

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics