تاریخ پست:1398/7/14 12:17
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به نامگانه ی نیک اندیشان زرتشتی گهنبارخوانی چهره ‌ی ایاثرم گاه را برگزار می کندآیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه به نامگانه‌ی دهشمندان زرتشتی و به کوشش انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد برگزار می‌شود.‌

 آفرینگان‌خوانی گهنبار، چهره‌ی ایاثرم‌گاه، آغاز سرمای زمستان، اشتاد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با شنبه 20 مهرماه 1398 خورشیدی به نامگامه‌ی شادروانان مانکجی لیمجی هاتریا و پشوتن جی دوسابایی مارکار و جمشید خدارحم نرسی‌آباد و شماری از دهشمندان و خدمتگزاران درگذشته‌ی هازمان زرتشتی و هماروانان از ساعت 16 و 30 دقیقه  در تالار آدریان رحمت‌آباد برگزار می‌شود.
گفتنی است، نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است.


تاریخ پست:1398/7/14 12:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :408

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics