تاریخ پست:1398/7/16 15:35
آتوسا مندگاری

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن، مهرگان، بزرگترین جشن ایرانی را به روز فروردین ایزد در گاهشمار زرتشتی در شهر كركلند برگزار کرد.

 آیین مهرگان با باشندگی گروهی از زرتشتيان و غير زرتشتيان شنبه 13 مهرماه 1398 خورشیدی برگزار شد. سخنرانی داريوش شاه گشتاسبی، فرنشین انجمن زرتشتيان واشنگتن، برنامه موسيقی و حركات موزون و سخنرانی درباره‌ی آيين مهرگان بخش‌هایی از این جشن بود.

واژه‌ی مهر، به چم (:معنی) پیمان و دوستی است. در گاهشماری و فرهنگ ایران باستان جشن مهرگان پس ازنوروز دارای اهمیت برجسته‌ای بوده است. در گاهشمار کهن ایران، ‌سال تنها شامل دو فصل بزرگ می‌شد و این دو جشن، آغاز فصل‌های سال را نوید می‌دادند.

 به بیان دیگر، نوروز آغاز فصل نخست و مهرگان آغاز فصل دوم به حساب می آمد. فصل تخست، تابستان بود که جشن نوروز آغاز می‌شد و هفت ماه ادامه داشت و فصل دوم، زمستان کم جشن مهرگان آغاز می‌شود و پنج ماه طول می‌کشید. جشن مهرگان که از روز مهر آغاز می‌شد تا شش روز پس از آن ادامه می‌یافت، زمینه برپایی جشن های بزرگ در سرزمین بزرگ ایران بود. به گزارش شاهنامه فردوسی پیدایش جشن مهرگان در تاریخ ایران نسبت می‌دهند، پیروزی ایرانیان بر ضحاک ستمگر به رهبری کاوه آهنگر است که پس از تلاش و پایمردی فراوان را به بند آوردند و فریدون را به عنوان رهبر خود برگزیدند.

 

فرتورها از آتوسا مندگاری است.

7777


تاریخ پست:1398/7/16 15:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :897

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics