تاریخ پست:1398/7/17 9:9
امروز بیست‌وسومین روز از مهرماه در روزنگار مزدیسنی

دی به‌‌دین ایزد؛ نیایش همگانی دادار توانا در گاهشمار زرتشتی

امرداد

دی به‌دین ایزد؛ روز نیایش دادادر توانا در گاهشمار زرتشتیاين روز كه همچون، دی‌بآذر و دی‌بمهر به معنای دادار يا آفريدگار است يكی ديگر از تعطيلی‌های هر ماه به‌شمار می‌آمده است. در ایران باستان  استراحت کاری بوده و روز نیایش همگانی است.

امروز دی به‌دین ایزد از ماه مهر سال 3757 زرتشتی، چهارشنبه 17 مهرماه 1398 خورشیدی 9 اکتبر 2019 میلادی

بیست‌وسومین روز در گاهشماری دینی زرتشتی دی‌بدین نامیده شده است. دی به چم آفریننده و آفریدگار است.  در گاه‌شماری ایران باستان به جز روز یکم هر ماه که اورمزد روز نامیده می‌شود سه روز دیگر به نام اهورامزداد است که به صورت دی آمده و چون در ماه سه دی وجود دارد برای مشخص شدن نام روز بعد را به آن می افزایند تا از هم مجزا  گردد,"دی‌بآذر،دی بمهر،دی بدین". دی در ادبیات اوستا به چم اهورامزدا می باشد که به شوند سپندینگی این نام بارها در ماه بازگویی شده است. در اوستا نام همکاران را اورمزد اواگاه, سه دی ویسپه شام نامیده‌اند.

دی یکی از نام‌های اهورامزداست و در اوستا به صورت دَثوش یا دَدوش یا دَذوه صفت و به چم (:معنی) آفریننده آمده ‌است.

روز هشتم، پانزدهم و بیست و سوم ماه دی برای آن که نام این روزها با نام ماه یکی شده، جشن ماهانه گرفته می‌شود.

نماد این روز در دین زرتشتی گل «شنبليد» است .

یاد روز 17 مهرماه:

- سال 516 ميلادی نخستين سفير دائمی ايران در چين كه با 90 تن همراهان خود وارد پايتخت اين كشور شده بود با تشريفات مفصلی نامه‌ِی خود را به وودی امپراتور تسليم و همرانش را معرفی كرد.


تاریخ پست:1398/7/17 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :238

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics