تاریخ پست:1398/10/15 11:11
سیما باستانی

انجمن زرتشتیان واشنگتن و حومه (ZAMWI)  در واپسین روز از چهره‌ میدیاریم گاه، کهن آیین نیاکانیِ گهنبار را در «درمهر» کامران ایالت مریلند آمریکا پاسداشت.

آفرینگان‌خوانی‌ آیین گهنبار به کوشش موبد کورش دستور به همازوری دیگر موبد به‌جا آورده شد. این آیین روز ورهرام ایزد زرتشتی برابر با  شنبه 14 دی ماه 1398 خورشیدی، چهارم ژانویه‌ی 2020 میلادی، با باشندگی شماری از زرتشتیان ساکن مریلند آمریکا همراه بود.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.
چَهره‌ی پنجم گهنبار در هر سال، میدیاریم‌‌گاه است. این گهنبار از روز مهر ایزد تا روز ورهرام از ماه دی و مانند گهنبارهای پیشین به مدت پنج روز برگزار می‌شود. میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. زرتشتیان این گهنبار را نیز مانند دیگر گهنبارها در خانه‌ی خود و یا در مکان‌های سپندینه‌ی آتشکده برگزار می‌کنند.

فرتورها از سیما باستانی رسیده است.

1842


تاریخ پست:1398/10/15 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :783

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics